Ubezpieczenie dla firm

BiuroUbezpieczenie firm - Korzystny pakiet ubezpieczeń dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w różnych branżach.

Co może zawierać pakiet?

  • ochrona majątku Twojej firmy, jak również mienia Twoich klientów i pracowników,
  • pokrycie kosztów stałych w razie niezdolności do pracy lub w skutek nieszczęśliwego wypadku osób zarządzających firmą albo innych zdarzeń losowych powodujących przerwę lub zakłócenie działalności Twojej firmy,
  • odpowiedzialność cywilna za szkody, które wyrządziłeś osobą trzecim,
  • ubezpieczenie zdrowotne dla Ciebie i twoich pracowników,
  • grupowe ubezpieczenia NNW,
  • usługi assistance

OC Cargo - Produkt skierowany do podmiotów gospodarczych, które ponoszą ryzyko przypadkowej utraty, ubytku bądź uszkodzenia ładunku w czasie transportu, lub też zobowiązane są na podstawie zawartych umów handlowych do jego ubezpieczenia na rzecz swoich kontrahentów.

OC Przewoźnika - Ubezpieczenie OC ładunków w transporcie przewoźnika drogowego przeznaczone jest dla przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie drogowego przewozu towarów (PKD 49.41.Z) w ruchu krajowym lub w ruchu międzynarodowym. Każdy przewoźnik na podstawie obowiązujących przepisów jest zobowiązany do pokrycia strat w przewożonym towarze.