Gwarancje

 • Gwarancja wadialna - To inaczej gwarancja przetargowa, ponieważ skierowana jest do przedsiębiorców biorących udział w przetargach. Stosuje się ją, gdy przystępujemy do przetargu, gdzie wymagana jest wpłata wadium. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie wywiązuje się ze zobowiązań przetargowych zapłata wadium jest zobowiązaniem Gwaranta (Zakładu Ubezpieczeniowego) do zapłaty określonej w gwarancji kwoty na rzecz organizatora przetargu zwanego Beneficjentem.

Tarcza i dłońSumą gwarancyjną jest wysokość wadium wymagana przez organizatora przetargu.

W zależności od wymogów określonych w warunkach zamówienia czas obowiązywania gwarancji trwa zwykle od 30 do 90 dni.

Jest wiele korzyści wynikających z gwarancji wadialnej:

 • zastąpienie wymogu wpłaty wadium w formie gotówki,
 • spełnienie warunku udziału w przetargu bez konieczności blokowania środków pieniężnych,
 • możliwość zabezpieczenia udziału w kilku przetargach jednocześnie bez inwestowania dużej sumy pieniędzy,
 • większa wiarygodność finansowa przedsiębiorcy biorącego udział w przetargu i jego korzystniejsza ocena na rynku.

 

Gwarancja należytego wykonania umów i kontraktów

Gwarancja należytego wykonania umowy/kontraktu - To zobowiązanie Gwaranta (Zakładu Ubezpieczeń) do zapłaty (na rzecz Zamawiającego zwanego Beneficjentem) określonej w gwarancji sumy pieniędzy. Dzieje się tak w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał zobowiązania określonego w zabezpieczanej gwarancją umowie.

W kontrakcie (umowie) określona jest, tak zwana, suma gwarancyjna, która stanowi zwykle określony procent wynagrodzenia za wykonanie umowy zabezpieczonej gwarancją.

Okres obowiązywania gwarancji uzależniony jest od wymogów w tym zakresie określonych w umowie zabezpieczanej gwarancją (zazwyczaj jest zgodny z terminem wykonania kontraktu).

Głównymi korzyściami wynikającymi z uzyskania gwarancji należytego wykonania są:

 • spełnienie warunku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu,
 • brak konieczności blokowania środków pieniężnych jako kaucji zabezpieczającej wykonanie kontraktu,
 • większa wiarygodność finansowa wykonawcy i jego korzystniejsza ocena na rynku.

 

Gwarancja usunięcia wad i usterek

Gwarancja usunięcia wad i usterek - Gwarancja często związana jest z gwarancją należytego wykonania umowy. Gwarantuje ona wypłatę na rzecz Beneficjenta określonej kwoty w przypadku, gdy wykonawca kontraktu nie usunie wad i usterek, do czego byłby zobowiązany na podstawie udzielonej gwarancji jakości lub na podstawie ciążącego na nim obowiązku rękojmi.

W kontrakcie (umowie) określona jest suma gwarancyjna i stanowi ona zwykle określony procent wynagrodzenia za wykonanie umowy zabezpieczonej gwarancją.

Okres, w którym wykonawca zobowiązał się do usuwania wad i usterek to czas trwania gwarancji ubezpieczeniowej.

Głównymi korzyściami wynikającymi z uzyskania gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek są:

 • możliwość otrzymania całkowitej zapłaty za wykonanie zobowiązania (brak potrąceń związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania, na poczet ewentualnych przyszłych roszczeń),
 • brak konieczności blokowania środków pieniężnych jako kaucji zabezpieczającej wykonanie zobowiązania,
 • większa wiarygodność finansowa wykonawcy i jego korzystniejsza ocena na rynku.