Ubezpieczenie cudzoziemców

Ubezpieczenie graniczne (OCG)

AparatSkierowane jest do posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą, czyli pojazd zarejestrowany w państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) oraz Andora, Serbią i Szwajcarią.

Okres ubezpieczenia: Nie krótszy niż 30 dni.

 

Przedmiot ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu.

 

Zakres ubezpieczenia

Zdarzenia powstałe na terytorium Polski oraz obszarach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

Ochroną objęte są następstwa szkód na osobie (śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia), bądź na mieniu (utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia).

 

Ubezpieczenie cudzoziemców/Страхування іноземців

 

Dla kogo

Dla Cudzoziemców – osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego, przebywających na terenie Polski.

Страхування іноземців – більше інформації

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków cudzoziemcy będącego ubezpieczonym.

 

Suma ubezpieczenia/gwarancyjna

  • Ubezpieczenie kosztów leczenia: 10.000 EUR, 30.000 EUR, 40.000 EUR, 50.000 EUR,

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym: 50.000 PLN, 100.000 PLN,

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: 10.000 PLN, 20.000 PLN.

 

Forma zawarcia umowy ubezpieczenia

  • ubezpieczenie indywidualne,

  • ubezpieczenie grupowe, przy czym wybrany zakres, suma ubezpieczenia/gwarancyjna, okres ubezpieczenia są takie same dla wszystkich Ubezpieczonych.